NCR Blokovi

Izrađuju se na NCR-u samokopirajućem papiru, u raznim formatima.
Dodatna dorada nainvoice blokovima su: numeracija, perforacija za
lakše cepkanje i povezivanje u blok.